voorbeeld.


Gedragscode KBO-Brabant en KBO-Rijsbergen

 

Binnen KBO-Brabant en de KBO-Rijsbergen zijn vele vrijwilligers actief op allerlei terreinen. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en aangezien we een maatschappelijke functie hebben is het belangrijk om vast te leggen HOE we met elkaar omgaan. 

 

In dit document willen we hier in het kort bij stilstaan.

 

  1. Ieder wordt bij KBO-Brabant en de KBO-Rijsbergen gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats. Elke vorm van discriminatie is uitgesloten.

  2. Vrijwilligers behandelen de leden met respect. Van de leden wordt respect voor de vrijwilligers gevraagd. Intimidatie, pesten, roddelen en schelden worden niet getolereerd.

  3. Ongewenste seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties zijn nimmer geoorloofd.

  4. Vrijwilligers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma bieden in geval van nood eerste hulp. Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd.

  5. Fysiek geweld van leden wordt niet getolereerd. Van vrijwilligers evenmin.

  6. Regelmatig wordt de omgang met leden en met collega-vrijwilligers geëvalueerd. Conflicten worden opgelost in overleg met vrijwilligers en coördinatoren.

  7. Vrijwilligers gaan op een respectvolle wijze om met de omgeving en vragen dat ook van de leden.

  8. Vrijwilligers die over vertrouwelijke informatie van leden beschikken, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie verkregen over huiselijke en financiële omstandigheden van leden.


Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Bij KBO-Rijsbergen is Jan Hermes de vertrouwenspersoon. Hij is lid van de juridische helpdesk.

Hebt u een vraag voor hem, mail dan naar: jan@janhermes.nl.


12-09-2019