12 maart

Jaarvergadering.

Vooraf aanmelden niet noodzakelijk.                                                                 

ALGEMENE JAARVERGADERING,

 welke gehouden zal worden op donderdag, 12 maart a.s. in de Koutershof.

Om 13.00 uur is de H. Mis/dienst in de St. Bavokerk tot intentie van de levende en overleden leden van onze bond.

Ook familieleden zijn van harte welkom in deze H. Mis/dienst welke wordt opgeluisterd door ons Seniorenkoor "altijd blij'.

Na de H. Mis koffie/thee in de Koutershof en daarna de jaarvergadering.  

Agenda:

1 Opening

2 Verslag van de jaarvergadering van 19 maart 2019

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Jaarverslag van de secretaris

5 Kasverslag van de penningmeester ( ligt ter inzage)

6 Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze 

   commissie

7  Bestuursverkiezing. Aftredend Louis de Bruyn en Jac van Oers.

    Beiden zijn  herkiesbaar                                                                                                  

8  Eventuele mededelingen.

9  Rondvraag

10 Sluiting

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 week voor de vergadering melden bij het bestuur.